PRIVACYBELEID FOCUS & POTENTIEEL vzw

Versie 30/05/2018

Integriteit en betrouwbaarheid zijn fundamentele waarden van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Daarom staan we ook van harte achter de nieuwe EU-wetgeving op het gebied van privacy, De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dat houdt in dat er met de informatie die u als cursist, als supervisant of cliënt aan ons ter beschikking stelt, zeer zorgvuldig wordt omgegaan. Dit om registratie en aanmelding zo doeltreffend en soepel mogelijk te laten verlopen. Wanneer u de website gebruikt en/of wanneer u uw gegevens aanlevert via telefoon of email, gaat u akkoord met het verzamelen van deze gegevens en het gebruik ervan zoals beschreven in dit document. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor onze dienstverlening. We gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van FOCUS & POTENTIEEL vzw. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/05/2018.

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan, hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met Lieve Talloen, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleidsdocument.

Over de gegevensverwerking:

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 • Gegevensverzameling en Gebruik

Wanneer u gebruik maakt van de website kan u om persoonlijke informatie gevraagd worden die we nodig hebben om u informatie te bezorgen of om contact met u op te nemen. Persoonlijke informatie betreft uw naam, uw e-mailadres en mogelijk andere persoonlijke gegevens zoals uw telefoonnummer, en waarover u graag informatie wil.

Wanneer een samenwerkende organisatie voor een cursus de registratie van cursisten op zich neemt vragen we hen om een lijst aan te leveren van de cursisten met daarop hun voornaam, achternaam, en tot welke groep ze behoren.

U mag ons verzoeken om uw gegevens in te zien en/of te verwijderen op elk gewenst moment door contact op te nemen via lievetalloen@focus-potentieel.be of telefonisch via +32(0)14/42.55.53.

 • Communicatie

Wanneer u contact opneemt of informatie opvraagt via de website, hebt u de mogelijkheid om uzelf in te schrijven op de mailinglijst. Dit staat duidelijk aangegeven onder het desbetreffende formulier. U wordt alleen op de mailinglijst geplaatst als u daartoe de toestemming geeft.

Wanneer u deze toestemming verstrekt ontvangt u in bepaalde periodes, in functie van het opleidingsaanbod, nieuwsbrieven met informatie over het aanbod van FOCUS & POTENTIEEL vzw. Hierdoor kan u ook op de hoogte gehouden worden van toegevoegde of actuele informatie, betreffende de opleiding waarover u informatie opvroeg.

Onderaan elke nieuwsbrief krijgt u de mogelijkheid om uzelf uit te schrijven. U mag een verzoek tot wissing ook steeds richten aan Lieve Talloen. Hoe u dat precies kan doen staat onderaan dit privacybeleidsdocument beschreven.

 • Veiligheid en bescherming

De systemen die gebruikt worden om uw gegevens op te slaan zijn GDPR-compliant. De bescherming van uw gegevens nemen wij zeer serieus, maar houdt u er alstublieft rekening mee dat er geen 100% veilige manier is van gegevensoverdracht via het internet, of elektronische gegevensopslag. Zelfs met de beste middelen van gegevensbescherming, kunnen helaas geen absolute veiligheid gegarandeerd worden.

 • Wijzigingen

Dit statement is vanaf 30-05-2018 in werking getreden. Kleine wijzigingen zullen mogelijk worden toegepast en geïmplementeerd wanneer reglementen veranderen of de dienstverlening die we leveren andere manieren van gegevensverzameling vereist. De datum van de laatste wijziging zal worden genoemd bovenaan zodat altijd helder is of u beschikt over de meest recente versie.

 • Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens met inachtneming van de wettelijke voorschriften. Uw contactprofiel wordt bewaard totdat u aangeeft dat u wil vergeten worden. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten uw facturen en deelnamecertificaten met uw (persoons)gegevens bewaard blijven. Deze gegevens zullen dus, voor zolang de toepasselijke termijn loopt, bewaard worden.

 • Uw rechten

Op grond van de geldende Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Hieronder enige uitleg welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e‐mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e‐mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren.

Als u vermoedt dat uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruikt worden, kan u klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 • Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien.

 • Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen op eenvoudig verzoek.

 • Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om, op eenvoudig verzoek, de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten beperken.

 • Cookies

De website van FOCUS & POTENTIEEL vzw verzamelt of bewaart geen cookies.

 • Contact

Als u vragen heeft over ons beleid en/of dit document aangaande privacy en gegevensverzameling door ons, neem gerust contact op met Lieve Talloen, ofwel via lievetalloen@focus-potentieel.be ofwel telefonisch op het nummer +32(0)14 42 55 53. We hopen van harte dat ons beleid u vertrouwen biedt in veilige gegevensverwerking ten dienste van u.