FOCUS & POTENTIEEL vzw .

Kwetsbare mensen verdienen deskundige zorg van stabiele, bezielde en vreugdevolle ‘mensenwerkers’…
Bezielde mensenwerkers verdienen respectvolle navorming en ondersteuning… 

FOCUS & POTENTIEEL vzw biedt navorming en ondersteuning aan professionele hulpverleners en therapeuten, waarbij de focus niet alleen gericht wordt op cliënten maar ook op de hulpverlener als mens in zijn totaliteit en in zijn werkcontext.

Waarom ‘Focus’ & ‘Potentieel’?

‘FOCUS’:

‘Focus = een doel of gebied waar je al je zintuiglijke waarneming en aandacht op concentreert.’

Deskundigheid heeft te maken met focus, het cognitief proces van het gericht waarnemen. ‘Focus’ is verwant aan begrippen als: alertheid, concentratie en selectief verwerken van informatie. Focussen maakt je zintuigen ontvankelijk/open/bereikbaar voor alle informatie die zich vanuit dat gefocuste gebied kan aandienen. Dit gebied kan zowel de meest passende zorg zijn voor iets of iemand, als een innerlijke ervaring, als een doel dat je wil bereiken, als een thema waar je meer inzicht wil…

Focus laat je toe om naast je dagelijkse activiteiten nog een studie te doen, een boek te schrijven, of een vaardigheid te leren die je zelf nooit voor mogelijk had gehouden.

Focussen vraagt je onverdeelde aandacht. Het is niet alleen een vaardigheid, maar ook een ingesteldheid of attitude.

Het is geen manier om ergens grip op te krijgen met mentale begrippen. Wel ga je vanuit zorgvuldige, gerichte doch niet-vooraf-ingevulde, aandacht waarnemen. Je wordt ontvankelijk voor alle, soms zelfs verrassende, informatie met betrekking tot het gefocuste gebied.

‘POTENTIEEL’ :

‘Potentieel’ = een aanwezig vermogen dat nog op ontwikkeling wacht.
In onderwijs, management, begeleiding en therapie groeit de aandacht voor competenties en potentieel. Heel wat stromingen ontwikkelen zich vanuit die gedachte. Dit houdt in dat je, ook bij moeilijkheden, de aandacht meer gaat richten op het potentieel van iemand, van relaties of van een situatie.
Door je cliënt/collega te zien in zijn potentieel bouw je een respectvolle samenwerkingsrelatie uit. Je hebt oog voor de aanwezige hulpbronnen in of rondom iemand. Hieruit kan iemand persoonlijk leiderschap ontwikkelen.

Je kennis is een hulpmiddel als het tevens ruimte of stimulans kan geven aan het potentieel. Zodra je, door je kennis, een situatie of iemand een etiket geeft loop je het risico van de competenties en ontwikkelingskansen niet meer te zien.
Ingesleten gedachtepatronen en overtuigingen, grondhoudingen, waarden en normen kunnen de ontwikkeling van competenties belemmeren. Je gaat namelijk waarnemen vanuit die bepaalde achtergrond waardoor je heel wat informatie wegfiltert.
Een vrije doch gerichte aandacht laat je dingen waarnemen die je anders, bij een be-voor-oordeelde aandacht, niet waarneemt. Dankzij je zorgvuldige focus kan dit potentieel zich ontvouwen.

Datgene wat je aandacht geeft krijgt ruimte en groeit door die aandacht… 

‘MISSIE’ :

F&P richt zich niet op het ontwikkelen en doceren van therapeutische modellen en stromingen. Daartoe bestaan al zeer degelijke instituten en opleiders.
F&P is meer gericht op de Zijnskwaliteit van de hulpverlener/begeleider/leiding-gevende. Dit is namelijk dé basis:
– die jouw presentie mogelijk maakt, een diepe kwaliteit van doorvoelend aanwezig zijn in je werk, bij cliënt & collega
– van waaruit de echte ontmoeting mogelijk is, een basisvoorwaarde voor hulpverlening
– waarbij je vanuit eigenwaarde je plaats inneemt binnen het hulpverlenings-landschap én de samenleving

Werkelijke vervulling en werkvreugde kunnen alleen van hieruit kan ontstaan.
Door je kwaliteitsvolle aanwezigheid wordt het impact van je verworven bagage en deskundigheid des te sterker.

Geëngageerde medewerkers zijn mensen
die zich ten volle met hun eigen missie verbinden
en zich van daaruit ook verbinden
met de missie van hun organisatie